Algemene voorwaarden

V3 28-05-2019 | 13:59:54

Algemene voorwaarden deelname aan TBC-sponsorloop

Wij gaan ervan uit dat u het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat u het inschrijfgeld betaalt. Doet u dat niet, dan loopt u het risico niet deel te kunnen nemen. Als u toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld en sponsorgeld niet terugbetaald. Dit geld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. Wij stellen het op prijs als iedere deelnemer zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor het goede doel zo groot mogelijk wordt.

Wij gaan ervan uit dat het evenement doorgaat op zondag 30 juni 2019. Als op grond van uitzonderlijke omstandigheden het evenement niet door kan gaan, dan wel dat de organisatie besluit om de route aan te passen of in te korten, dan vindt er geen terugbetaling plaats van het inschrijfgeld en het sponsorgeld. Ook is de organisator, KNCV Tuberculosefonds, dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten.

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de aangegeven looproute wordt gevolgd. De wandeling voert door een natuurgebied. Wij verwachten van onze deelnemers dat zij hier respectvol mee omgaan en geen afval achterlaten.

Wij vinden het leuk als er inschrijvingen plaatsvinden voor kinderen die meelopen; houd er dan wel rekening mee dat wij als organisator de kinderen niet begeleiden. Dit geldt ook voor de speurtocht voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Zij dienen door een volwassene te worden begeleid.

Als er voor, tijdens of na de TBC-sponsorloop instructies worden gegeven door de organisatie en/of de daarbij betrokken medewerkers, dienen deze opgevolgd te worden. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor instructies van politie en brandweer in het geval van calamiteiten.

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat u in een goede gezondheid verkeert en dat u er zelf voor zorgt dat u voldoende lichamelijke conditie hebt om aan de loop mee te kunnen doen. Wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

De organisatie biedt geen gelegenheid om uw spullen in bewaring te geven tijdens de wandeling. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Er is een grote kans dat er foto’s tijdens het evenement worden genomen door toeschouwers of de pers en/of dat filmopnames worden gemaakt. Wij gaan er vanuit dat u als deelnemer bij voorbaat toestemming geeft aan ons als organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop u zichtbaar bent. Deze website is eigendom van KNCV Tuberculosefonds. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van KNCV-TBC Sponsorloop - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Algemene voorwaarden website

KNCV Tuberculosefonds en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

KNCV Tuberculosefonds en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. KNCV Tuberculosefonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

KNCV Tuberculosefonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op KNCV-TBC Sponsorloop, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart KNCV Tuberculosefonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. KNCV Tuberculosefonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website KNCV-TBC Sponsorloop zullen KNCV Tuberculosefonds en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. KNCV Tuberculosefonds en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. KNCV Tuberculosefonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. KNCV Tuberculosefonds en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij KNCV Tuberculosefonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. KNCV Tuberculosefonds en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van KNCV Tuberculosefonds wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: tbcsponsorloop@kncvtbc.org. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website KNCV-TBC Sponsorloop jonger is dan 16 jaar, zal KNCV Tuberculosefonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal KNCV Tuberculosefonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen KNCV Tuberculosefonds en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

KNCV Tuberculosefonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.